Mail disclaimer

Alle e-mails van de FiliCare Zorggroep kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het e-mail bericht (en eventuele bijlagen) te vernietigen.
Gebruik van informatie uit de e-mail door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Indien u een e-mail bericht van ons onterecht ontvangt is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en of verstrekking van deze informatie op welke manier dan ook aan derden niet toegestaan, en wordt u vriendelijk, doch dringend, verzocht om onmiddellijk contact op te nemen met de verzender en het e-mail bericht (inclusief eventuele bijlagen) te vernietigen.

FiliCare Zorggroep B.V. is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan door het gebruik of het vertrouwen op onze e-mails, de inhoud en of de bijlagen. Namens FiliCare Zorggroep B.V. verzonden e-mails bevatten nimmer rechtshandelingen en kunnen ook niet als zodanig worden opgevat of geconstrueerd. Meer in het bijzonder gaat FiliCare Zorggroep B.V. geen overeenkomsten per e-mail aan. Aan de inhoud van dit bericht kunnen door derden geen rechten worden ontleend.

FiliCare Zorggroep B.V. is de handelsnaam, statutair gevestigd te 'De Veenhoop' en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 01106334. Op al onze diensten en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden zoals weergegeven op onze website. In onze algemene voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

© 2012 - 2018 Filicare
Site developed and maintained by maindes